Organisation d’utilité publique

Formele naam kerkelijke gemeente
Eglise Wallone Haarlem / Waalse Kerk Haarlem

KvK: 76410749
RSIN: 824126518

Rekeningnummer; NL61TRIO0320447170, t.n.v. Waalse Gemeente Haarlem.

Contactgegevens
Kerkenraad Waalse Kerk Haarlem
Begijnhof 28 – 30
2011 HE Haarlem
E-mailadres: penningmeester@waalsekerkhaarlem.nl

Zie:
ANBI publicatie
ANBI publicatie jaarrekening 2022

Algemeen
De Waalse Gemeente te Haarlem (Eglise Wallonne Haarlem) is een geloofsgemeenschap in het hartje van Haarlem die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: « Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten. » Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De Waalse Gemeente te Haarlem vormt samen met de Waalse Kerk van Amsterdam een pastorale combinatie: de predikant van de Waalse Kerk Amsterdam is tevens predikant van de Waalse Kerk Haarlem.
De voertaal tijdens de diensten is nog altijd Frans. De Waalse Kerken in Nederland vormen een aparte classis binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 4 artikel 21 lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk. Deze kerkorde is te vinden op de landelijke website van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Waalse Gemeente te Haarlem.

Bestuurssamenstelling

  • Kerkenraad
    • Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Uit zijn midden kiest de kerkenraad een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Kerkenraad bestaat momenteel uit drie ouderling-kerkrentmeesters, twee ouderlingen en een predikant.
  • College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen
    • Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor de gebouwen van de gemeente. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk voor beide colleges, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Gezien de kleine omvang van de kerkgemeente is er momenteel geen zelfstandige diaconie, de diaconale taken worden waargenomen door het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad. De diaconale geldstromen zijn verantwoord in de jaarrekening van de gemeente.

Doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

Beleidsplan
In haar beleidsplan stelt de Eglise Wallonne Haarlem in navolging van de Synode van de PKN ‘dat de kerk van blijvende en onmisbare waarde is voor een samenleving die menselijk wil blijven. De kerk is er niet voor zichzelf maar om een stukje van het koninkrijk van God uit te dragen in deze wereld. De kerk zal zich kunnen en moeten aanpassen aan veranderingen in cultuur en samenleving, met behoud van haar ‘basics’. Daarmee blijft de kerk midden in de samenleving staan en blijft ze relevant’.

De Eglise Wallonne Haarlem wil bestaande gemeenteleden blijven boeien en binden, nieuwe gemeenteleden interesseren en betrekken, als ook andere geïnteresseerden en buitenstaanders. Altijd vanuit het Evangelie en met activiteiten die recht doen aan de Franse identiteit, het gebouw en de gemeenschap én de plek in de stad. Daarbij wil de EWH een meer ‘open’ kerk worden, zowel de kerkelijke gemeenschap zelf als het gebouw.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten van de Protestantse Kerk Nederland. Zie: https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden

Er wordt aan bestuursleden geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

Activiteitenverslag
Het college van kerkrentmeesters heeft zich afgelopen jaar met de verschillende kerkordelijke taken beziggehouden. Daarbij zijn met name het beheer van het vermogen, de investeringen ten behoeve van kerkenraadsbeleid, de dienstbetrekking van de koster en het onderhoud van het gebouw aan de orde geweest. Tenslotte, de inkomsten. Deze zijn in 2021 voor een groot deel nog weggevallen door de pandemie en moesten worden opgevangen door op het vermogen te leunen.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: kerkdiensten worden tweewekelijks gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden volgens regelmaat plaats. In de komende jaren verwacht het kerkbestuur door de huidige inspanningen de omzet uit verhuuractiviteiten te laten groeien. Zie ANBI publicatie voor de jaarlijkse begroting.

Verkorte staat van baten en lasten
Zie ‘ANBI-publicatie’ bovenaan deze pagina.